mical kirik _ 28.06.2012 11:36
po cej den za genocyd ukrainskogo narodu nicnton ne pokaranyj 32 33p.p.napodcnodi strane jwyczcnepowtorytsja
1606
407354